Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Dysgu yn y brifysgol

AR DDOD YN FUAN!

Aros am gyfieithu.

Mae'n ddrwg iawn gennym ond nid yw'r dudalen hon yn barod eto. Dewch yn ôl eto yn fuan.

Beth yw dysgu (yn y brifysgol)?

Mae dysgu am y broses ddysgu yn eich grymuso fel myfyriwr, gan ei fod yn darparu mewnwelediadau a strategaethau hanfodol gwell sy'n eich galluogi i ragori'n academaidd. Gall helpu i ddatblygu technegau astudio effeithiol, sgiliau rheoli amser, a galluoedd datrys problemau a thrwy wneud hynny wella eich asesiad cyffredinol a'ch perfformiad academaidd. Trwy ddeall sut rydych chi'n cael eich addysgu a sut rydych chi'n dysgu orau gallwch chi ddechrau teilwra'ch dull o ddysgu'ch modiwl a'r astudiaeth annibynnol gysylltiedig rydych chi'n ei gwneud. Mae’r hunanymwybyddiaeth nid yn unig yn hwyluso llwyddiant yn y brifysgol ond gall hefyd eich paratoi ar gyfer heriau’r dyfodol mewn marchnad swyddi gynyddol gymhleth ac esblygol, lle mae’r gallu i gymryd rhan mewn dysgu parhaus ac addasu eich dulliau dysgu yn ased gwerthfawr ar gyfer datblygu gyrfa.

Pam ei fod yn bwysig i chi?

Gall dysgu ychydig am rai damcaniaethau allweddol ynghylch dysgu yn gynt yn hytrach nag yn hwyrach yn eich astudiaethau academaidd fod yn fuddsoddiad craff a thactegol o amser ac egni. Bydd yn helpu i ddatblygu ymagwedd hunanymwybodol at eich galluoedd fel dysgwr academaidd ynghyd â gwell dealltwriaeth o'ch dewisiadau dysgu eich hun - y dulliau dysgu ac astudio annibynnol sy'n gweithio orau i chi ac fel agwedd o hynny, eich cryfderau i adeiladu arnynt a gwendidau i fynd i'r afael â hwy.

Y prif nod yw alinio'ch dysgu yn fwy effeithiol ag amcanion ehangach eich cwrs, gyda'r bwriad o'u cyflawni yn yr un modd â'ch nodau a'ch uchelgeisiau eich hun. Nid yw hyn yn golygu treulio amser sylweddol yn astudio modelau damcaniaethol o ddysgu ac addysgu yn fanwl iawn ar draul blaenoriaethau allweddol eraill. Trwy gael ymwybyddiaeth 'gweithiol' ymarferol sylfaenol o'r syniadau canolog a gwmpesir yn y canllaw hwn (y mae llawer ohonynt yn gorgyffwrdd ac yn dylanwadu ar ei gilydd), gallwch ddysgu'n gyflym i adnabod yr egwyddorion dysgu cyffredin sy'n cael eu cymhwyso yn y prosesau dysgu ac asesu y dewch ar eu traws ar eich cwrs.

Mae manteision dysgu am ddysgu yn cynnwys:

 • Dysgu effeithiol ac effeithlon: Mae dysgu am y damcaniaethau hyn yn rhoi dealltwriaeth ddyfnach i fyfyrwyr o sut mae pobl yn caffael gwybodaeth. Mae'r wybodaeth hon yn eu galluogi i ddatblygu strategaethau astudio mwy effeithiol wedi'u teilwra i'w dewisiadau dysgu unigol a deunyddiau cwrs.
 • Gwell arfer academaidd: Mae deall damcaniaethau dysgu allweddol yn rhoi pecyn cymorth o strategaethau dysgu i fyfyrwyr. Er enghraifft, mae adeileddiaeth yn pwysleisio dysgu gweithredol trwy ddatrys problemau a meddwl yn feirniadol, y gellir ei gymhwyso i waith cwrs.
 • Hyblygrwydd mewn dysgu: Mae bod yn gyfarwydd â damcaniaethau gwahanol yn galluogi myfyrwyr i addasu eu dulliau dysgu i weddu i wahanol bynciau, tiwtoriaid ac amgylcheddau dysgu. Mae hyblygrwydd a'r gallu i addasu yn alluoedd pwysig ar gyfer llwyddiant academaidd mewn cyrsiau amrywiol ac mae'n sgil proffesiynol gwerthfawr.
 • Ymwybyddiaeth fetawybyddol: Mae damcaniaethau dysgu yn annog metawybyddiaeth, y gallu i feddwl am eich prosesau dysgu eich hun a'u rheoleiddio. Mae hyn yn helpu myfyrwyr i ddod yn fwy hunanymwybodol, gan arwain at well hunanreoleiddio a dysgu hunangyfeiriedig.
 • Cyfathrebu effeithiol: Gall gwybodaeth am ddamcaniaethau dysgu wella gallu myfyrwyr i gyfleu syniadau a chysyniadau cymhleth yn glir, mewn aseiniadau ysgrifenedig a chyflwyniadau llafar. Mae'r sgil hon yn werthfawr mewn gwaith cwrs a gyrfaoedd yn y dyfodol.
 • Galluoedd datrys problemau: Mae damcaniaethau dysgu yn aml yn pwysleisio meddwl beirniadol a datrys problemau. Mae'r sgiliau hyn nid yn unig yn hanfodol ar gyfer llwyddiant academaidd ond hefyd ar gyfer mynd i'r afael â heriau byd go iawn mewn amrywiol broffesiynau.
 • Rheoli amser: Gall deall damcaniaethau dysgu helpu myfyrwyr i reoli eu hamser yn fwy effeithlon. Gall creu amserlenni astudio strwythuredig sy'n cyd-fynd â'r arddulliau dysgu a ffefrir a gofynion y cwrs helpu i ddatblygu hyder ac effeithiolrwydd yn y dosbarth ac yn ystod astudiaeth annibynnol.
 • Lleihau straen academaidd: Mae strategaethau dysgu effeithiol yn lleihau'r potensial ar gyfer straen academaidd a phryder. Pan fydd myfyrwyr yn gwybod sut i ymdrin â'u hastudiaethau'n effeithiol, maent yn fwy tebygol o berfformio'n dda mewn asesiadau, gan arwain at fwy o hyder a llai o straen.
 • Dysgu moesegol a chynhwysol: Mae dysgu am ddamcaniaethau dysgu yn amlygu’r ffordd y mae amrywiaeth ac ystyriaethau moesegol yn llywio cynllunio dysgu cyfoes. Mae'r wybodaeth hon yn hybu mwy o ymwybyddiaeth o safbwyntiau amrywiol yn ogystal ag ymddygiad moesegol priodol mewn gweithgareddau academaidd ac yn cefnogi myfyrwyr i wneud penderfyniadau gwybodus o fewn gyrfaoedd proffesiynol yn y dyfodol.
 • Mewnwelediadau rhyngddisgyblaethol: Mae llawer o ddamcaniaethau dysgu yn tynnu o ddisgyblaethau lluosog, gan ganiatáu i fyfyrwyr wneud cysylltiadau rhwng gwahanol feysydd astudio. Mae’r persbectif rhyngddisgyblaethol hwn yn cyfoethogi dealltwriaeth o feysydd pwnc cymhleth, yn amlygu natur gyd-ddibynnol gwybodaeth academaidd ac yn annog meddwl yn greadigol.
 • Dysgu gydol oes: Mae deall damcaniaethau dysgu yn annog meddylfryd dysgu gydol oes. Mae ymagwedd o'r fath at ddysgu yn ased allweddol mewn marchnadoedd swyddi sy’n esblygu’n barhaus lle mae dysgu parhaus a'r gallu i addasu a bod yn hyblyg mewn dulliau dysgu yn elfen allweddol o ddatblygiad proffesiynol parhaus a llwyddiant gyrfa.
 • Setiau sgiliau proffesiynol: I fyfyrwyr sy'n ystyried gyrfaoedd mewn iechyd, gwaith cymdeithasol, addysg, seicoleg neu feysydd cysylltiedig, mae gwybodaeth am ddamcaniaethau dysgu yn arbennig o werthfawr. Mae'n darparu sylfaen ar gyfer deall agweddau ar ymddygiad dynol a gwneud penderfyniadau yn ogystal â chreu deunyddiau addysgu a hyfforddi effeithiol.

Dysgu hunanreoledig

Canllawiau a thaflenni gwaith

Learning South West (1986) 'Honey and Mumford learning styles questionnaire' - Nodwch eich dewisiadau dysgu eich hun trwy lenwi'r holiadur hwn.

Learning styles  - Canllaw cryno i wahanol arddulliau neu ddulliau dysgu, darllenwch i weld pa rai sy'n gyfarwydd i chi.

Dysgu myfyriol

Notemaking

Notemaking For an overview of the different techniques involved in making notes, see our helpful guide.

These external links are provided with respect to the quality of general information and advice they provide about this particular academic practice subject area.

A small disclaimer: be aware that the resources linked to on this page are created and authored by institutions and individuals outside of Cardiff Met and that specific information and advice given, particularly with regards to the policies, services, provision and practices of other universities does not refer to those of Cardiff Met. We highly recommend visiting the Cardiff Metropolitan University Academic Handbook to clarify relevant policies, processes and procedures that apply to students of Cardiff Met should you need to.

Self-regulated learning / Independent study

Websites
Videos
Podcasts
Independent learning - The Skills Pod

Bloom's taxonomy

Videos

Kolb's experiential learning cycle

Videos
Podcasts
Weaving Kolb's Learning Styles and Experiential Learning Cycle into Your Classroom - In the Classroom with Stan Skrabut
Science Stuff: Kolb's Experiential Learning Cycle - Teach Languages Online with Lindsay Does Languages

Active learning / experiential learning

Videos