Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Benthyca a Gofyn: Digideiddio

Beth yw digideiddio?

Mae'r gwasanaeth digido yn galluogi'r Llyfrgell i ddigideiddio deunyddiau darllen y cwrs a deunyddiau na fyddai ar gael yn electronig fel arall.

Mae'r mathau o ddeunydd y gellir eu digideiddio yn cynnwys: penodau llyfrau; erthyglau a delweddau cyfnodolion. Mae’r gwasanaeth yn cael ei redeg ar y cyd â Thrwydded Sganio’r Asiantaeth Drwyddedu Hawlfraint sy’n ein galluogi i lungopïo a sganio (digideiddio) deunydd i’w addysgu, yn amodol ar rai cyfyngiadau.

Gwneud cais i digideiddio

Leganto yw'r ffordd hawsaf o wneud cais am sganiau digidol a'u defnyddio. Fel un pwynt mynediad ar gyfer deunyddiau ac adnoddau cwrs, dyma’r lle delfrydol i storio’ch sganiau, ac mae’n integreiddio’n ddi-dor â’n prosesau a’n technolegau digideiddio.

Unwaith y gofynnir amdano, bydd y tîm digideiddio yn darparu sgan o ansawdd uchel i chi a bydd yn atodi'n awtomatig i'r eitem ar eich Rhestr Ddarllen i'w gweld ar unwaith. Yr amser troi ar gyfartaledd ar gyfer prosesu cais digideiddio a sicrhau ei fod ar gael yw chwe diwrnod.

Am fanylion ar sut i wneud cais am ddigideiddio ar Leganto, gweler ein canllaw.

Gallwch hefyd wneud cais am ddigideiddio drwy lenwi Ffurflen Gais i Ddigideiddio.

Beth gellir ei sganio?

 • Hyd at 10% neu un bennod gyfan, pa un bynnag sydd fwyaf, o lyfr.
 • Hyd at 10% neu dwy erthygl gyfan, pa un bynnag sydd fwyaf, o un rhifyn o gyfnodolyn.
 • Hyd at 10% neu dwy erthygl gyfan, pa un bynnag sydd fwyaf, o gyfres o drafodion cynhadledd.
 • Hyd at 10% o flodeugerdd o straeon byrion neu gerddi neu un stori fer neu un gerdd heb fod yn fwy na 10 tudalen, pa un bynnag sydd fwyaf.
 • Hyd at 10% neu un achos unigol, pa un bynnag sydd fwyaf, o adroddiad cyhoeddedig o achosion barnwrol.
 • Delwedd weledol, boed yn dudalen lawn neu ran ohoni.

 

Nid yw'r drwydded gyffredinol yn cwmpasu rhai categorïau eithriedig megis rhai cyhoeddiadau a nodwyd yn benodol; deunydd a gynhyrchir gan gyhoeddwyr nad ydynt yn cymryd rhan; cerddoriaeth brintiedig; mapiau a siartiau; papurau newydd. Mae rhestr o’r gwaharddiadau hyn ar gael ar wefan y CLA: Categorïau a Gweithiau Eithriedig.

Syniadau da ar sut i aros yn gyfreithlon

 • Gofyn i ddigideiddio trwy Wasanaethau Llyfrgell Met Caerdydd.
 • Peidiwch â sganio deunydd cyhoeddedig eich hun a llwytho PDF i Moodle neu Leganto. Ni fydd y rhain yn cael eu hadrodd i'r CLA (un o ofynion ein trwydded) ac maent yn debygol o dorri hawlfraint.
 • Peidiwch ag uwchlwytho cynnwys electronig oni bai eich bod yn siŵr ei fod yn un a ganiateir.
 • Dim ond myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer y cwrs astudio perthnasol, a staff sy'n addysgu'r cwrs, ddylai lawrlwytho neu argraffu'r deunydd.
 • Ni chaniateir trin digidol, newid lliw, lliw neu arlliw neu fel arall, ac eithrio i wneud copi yn hygyrch i Bobl â Nam ar eu Golwg.
 • Rhaid rhoi credyd priodol i ddeiliad yr hawl am unrhyw ddelweddau a ddefnyddir.
 • Mae papurau newydd, cerddoriaeth a mapiau wedi'u heithrio o'r cynllun hwn.
 • Mae gan yr Asiantaeth Trwyddedu Hawlfraint yr hawl i archwilio gweinyddwyr sefydliadol i sicrhau y cedwir at y drwydded.

 

I gael rhagor o wybodaeth am hawlfraint, gweler tudalennau Hawlfraint y llyfrgell.

Gyda phwy ddylwn i gysylltu am gyngor?

Nicola Herbert 
E-bost:  centralservices@cardiffmet.ac.uk