Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Asesu yn y brifysgol

Cymryd rhan yn y broses

Mae deall prosesau asesu'r brifysgol yn helpu i wella perfformiad asesiadau drwy eich galluogi i ddangos meini prawf asesiadau a deillannau dysgu’r modiwlau yn well, a’ch helpu i alinio eich strategaethau astudio yn effeithiol a rheoli eich amser yn effeithlon.

Beth yw asesiad (yn y brifysgol)?

Defnyddir y term 'asesiad' mewn nifer o wahanol ffyrdd fel y nodir isod, ond yn fwyaf cyffredin mae’r term yn cyfeirio at y broses o fesur a gwerthuso dysgu myfyrwyr drwy benderfynu a yw myfyrwyr wedi bodloni'r deilliannau dysgu gofynnol ac i ba raddau y maent wedi bodloni meini prawf yr asesiad.

Asesiad crynodol

Asesiad crynodol yw'r broses a ddisgrifir uchod a gwerthusiad ffurfiol o ddysgu’r myfyrwyr sydd fel arfer yn digwydd ar ddiwedd modiwl ar y cwrs. Fe'i defnyddir i fesur cyflawniad myfyrwyr o fewn modiwl ac i ddiffinio a yw myfyriwr wedi pasio'r modiwl hwnnw trwy fodloni'r deilliannau dysgu a'r meini prawf asesu gofynnol. Pan ystyrir canlyniadau'r holl fodiwlau mewn blwyddyn academaidd, maent yn diffinio a all myfyriwr symud ymlaen i gamau nesaf y cwrs (a elwir yn gynnydd myfyrwyr).

Mae pob tasg asesu o fewn modiwl yn cael ei farcio yn unol â chyfres o ddisgrifyddion meini prawf asesu sy'n diffinio'r gwahanol safonau perfformiad sy'n ofynnol i fodloni'r gwahanol fandiau gradd a’r radd gyffredinol y bydd myfyriwr yn ei derbyn ar gyfer tasg asesu. Fel arfer, rhennir y meini prawf asesu yn elfennau neu sgiliau gwahanol sy'n berthnasol i'r math o dasg dan sylw. Bydd set nodweddiadol o feini prawf asesu a ddefnyddir mewn tasg asesu ysgrifenedig neu gyflwyniadol ym Met Caerdydd yn barnu gwaith myfyrwyr yn ôl y canlynol:

 • Gwybodaeth a dealltwriaeth
 • Cyflwyniad a chyfathrebu
 • Dadansoddiad a thrafodaeth
 • Ymchwil ac ysgolheictod

Efallai y bydd gan bob un o'r elfennau hyn bwysoliad gwahanol mewn gwahanol dasgau asesu. Mae pwysoliad yn cyfeirio at faint (canran fel arfer) mae'r elfen yn cyfrannu at farc cyffredinol mewn perthynas â'r elfennau eraill, er enghraifft gall aseiniad ysgrifenedig neu draethawd roi pwysoliad uwch ar y wybodaeth a'r ddealltwriaeth a/ neu ddadansoddiad a thrafodaeth a ddangosir mewn darn o waith, lle gall cyflwyniad a asesir roi pwysoliad uwch ar gyflwyniad a chyfathrebu. Bydd asesydd yn 'marcio' perfformiad myfyriwr mewn tasg asesu ym mhob un o'r elfennau hyn sy'n eu galluogi i ddyfarnu marc cyffredinol ar gyfer y dasg.

Yn ogystal â gwerthuso dysgu’r myfyrwyr, defnyddir asesiad crynodol i roi adborth pwysig a gwerthfawr i fyfyriwr mewn perthynas â'r dasg. Bydd adborth o'r fath yn nodi cryfderau a gwendidau a ddangosir mewn darn o waith neu dasg, yn benodol mewn perthynas â'r gwahanol elfennau a sgiliau y mae'r dasg asesu'n cael ei marcio, ond hefyd yn ehangach mewn perthynas ag arferion academaidd cyffredin neu gyffredinol megis arddull ysgrifennu unigol, cyflwyno cyfeiriadau a dyfyniadau neu adeiladu dadl feirniadol yn gyffredinol. Efallai mai hon yw'r agwedd bwysicaf ar y broses asesu i fyfyriwr gan mai trwy adborth gan diwtoriaid y gallant gael cipolwg o’r meysydd perfformiad y gallant wella arnynt mewn asesiadau yn y dyfodol.

Mae Adran 1.04 o Lawlyfr Academaidd Prifysgol Metropolitan Caerdydd yn mynd i'r afael â pholisïau a gweithdrefnau penodol sy'n ymwneud â phrosesau asesu sy'n berthnasol i fyfyrwyr Met Caerdydd. Yn ogystal, gellir gweld enghreifftiau o 'Disgrifyddion Bandiau Graddau' safonol Met Caerdydd (y cyfeirir atynt uchod) sy'n berthnasol i bob un o'r gwahanol lefelau astudio yma:

Mae mathau cyffredin o asesiad crynodol yn cynnwys:
 • Arholiadau: Profion ysgrifenedig neu ar-lein traddodiadol sy'n asesu gwybodaeth a dealltwriaeth o ddeunydd dysgu ar y modiwlau.
 • Aseiniadau / traethodau: Aseiniadau ysgrifenedig estynedig sy'n gofyn am ddadansoddiad manwl a meddwl beirniadol.
 • Cyflwyniadau: Cyflwyniadau llafar neu weledol lle mae myfyrwyr yn cyfathrebu ac yn amddiffyn eu syniadau.
 • Gwaith cwrs: Aseiniadau parhaus neu bortffolio a allai gynnwys adroddiadau, prosiectau neu waith labordy sy'n cael ei gwblhau trwy gydol modiwl.
 • Prosiectau grŵp: Tasgau cydweithredol sy'n asesu gwaith tîm, ymchwil a sgiliau cyflwyno.
 • Traethodau hir / traethodau ymchwil: Prosiectau ymchwil estynedig sy'n dangos ymchwil, gwybodaeth a dealltwriaeth mewn maes penodol.
 • Profion Amlddewis: Asesiadau gydag opsiynau ateb rhagddiffiniedig sy'n gwerthuso gwybodaeth ffeithiol sy'n gysylltiedig â phwnc neu wneud penderfyniadau.
 • Asesiadau ymarferol: Gwerthusiad ymarferol yn aml o sgiliau neu gymwyseddau mewn pynciau fel y gwyddorau, iechyd, chwaraeon neu gelf. Yn aml yn berthnasol mewn cyrsiau sy'n seiliedig ar ymarfer proffesiynol neu alwedigaethol.
 • Viva voce: Arholiadau llafar lle mae myfyrwyr yn amddiffyn eu hymchwil neu wybodaeth o flaen arholwr neu banel.
Asesiad ffurfiannol

Asesiad ffurfiannol yw'r arfarniad anffurfiol o berfformiad myfyrwyr sy'n digwydd yn ystod modiwl. Mae asesiad ffurfiannol yn cymryd sawl ffurf, ond nid yw’n rhoi marc ffurfiol ac felly nid yw'n cyfrif tuag at ddyfarniad eich gradd cyffredinol. Yn hytrach, mae'n ffordd o roi adborth i fyfyrwyr ar eu dysgu wrth iddynt symud ymlaen yn ystod modiwl. Ei ddiben yw helpu myfyrwyr i nodi eu cryfderau a'u gwendidau, targedu meysydd lle gallant wella, a gwneud newidiadau i'w strategaethau dysgu. Mae asesu ffurfiannol yn agwedd allweddol ar y broses ddysgu yn y brifysgol ac yn helpu myfyrwyr i ddatblygu eu dysgu'n fwy effeithiol a datblygu'r sgiliau sydd eu hangen i basio modiwl ac yn ehangach eu cwrs cyfan. Mae asesu ffurfiannol yn ffynhonnell allweddol ar gyfer dysgu sut i ddysgu mewn maes pwnc neu bwnc penodol yr ymdrinnir ag ef o fewn modiwl gan ei fod yn rhoi cyfle i gael adborth anffurfiol wedi'i gyfeirio'n benodol at y gweithgareddau, y sgiliau a'r wybodaeth benodol sy'n berthnasol i'r pwnc, pwnc neu faes disgyblu dysgu.

Gall mathau o ddysgu, gweithgareddau ac asesu ffurfiannol gynnwys:
 • Cwisiau: Gellir defnyddio cwisiau byr i asesu dealltwriaeth dysgwyr o bynciau penodol.
 • Asesiad gan gymheiriaid: Mae myfyrwyr yn gwerthuso ac yn rhoi adborth ar waith neu gyflwyniadau ei gilydd.
 • Hunanasesiad: Mae'r myfyrwyr yn myfyrio ar eu dysgu a'u cynnydd eu hunain.
 • Trafodaethau yn yr ystafell ddosbarth: Mae trafodaethau darlith neu seminar yn caniatáu ar gyfer asesu ffurfiannol a hunan-ddealltwriaeth a beirniadaeth mewn perthynas â'r pwnc.
 • Ymarferion mapio cysyniadau: Creu cynrychioliadau gweledol o strwythurau gwybodaeth i asesu cysylltiadau a bylchau.
 • Ymarferion munud ar bapur: Mae myfyrwyr yn crynhoi awgrymiadau allweddol mewn un munud, gan ddangos eu dealltwriaeth o ddysgu a'u galluogi i nodi unrhyw fylchau yn eu dealltwriaeth.
 • Prosiectau grŵp: Mae tasgau cydweithredol yn cynnig adborth anffurfiol ar sgiliau sy'n gysylltiedig â gwaith tîm, cyfathrebu a gwybodaeth bwnc.
 • Ymarferion Meddwl-Paru-Rhannu: Mae myfyrwyr yn meddwl am gwestiwn, yn ei drafod gyda phartner, ac yna'n rhannu eu meddyliau gyda'r dosbarth. Math cyffredin o ddarlith a gweithgaredd ffurfiannol seminar sy'n hyrwyddo hunanasesu a chyfoedion.
 • Cyfnodolion: Mae cyfnodolion myfyriol yn helpu myfyrwyr i olrhain eu taith ddysgu a'u hunanasesu.
 • Profion Cysyniad: Asesiadau byr sy'n targedu cysyniadau penodol o fewn pwnc.
 • Problemau Ymarfer: Neilltuo problemau neu ymarferion i ymarfer ac asesu sgiliau datrys problemau.
 • Ymarferion beth sy’n aneglur: Mae myfyrwyr yn nodi'r agwedd fwyaf heriol ar wers i gael eglurhad.
 • Ymarferion seminar Socrataidd: Trafodaethau dan arweiniad gyda chwestiynau penagored sy'n asesu meddwl yn feirniadol.
 • Teithiau cerdded yn yr ystafell ddosbarth: Mae myfyrwyr yn cerdded o gwmpas yr ystafell ddosbarth i weld a thrafod atebion ei gilydd i gwestiwn neu her neu efallai enghreifftiau o'u gwaith.
 • Cwestiwn electronig: Defnyddio dyfeisiau electronig neu apiau ffôn i ateb cwestiynau amlddewis yn ystod darlithoedd.
 • Pleidleisio ar-lein: Arolygon neu arolygon electronig cyflym gan ddefnyddio dyfeisiau neu apiau ffôn i wirio dealltwriaeth yn ystod sesiynau dysgu o bell neu grwpiau mawr.
 • Chwarae rôl sy'n seiliedig ar senario: Asesu cymhwysiad ymarferol o wybodaeth drwy senarios efelychu'n seiliedig ar senarios.
 • Portffolios anodedig: Mae myfyrwyr yn casglu casgliad o waith gydag anodiadau yn esbonio eu twf a'u dealltwriaeth dros amser.
Mae manteision asesu ffurfiannol yn cynnwys:
 • Adborth ar gyfer Gwelliant: Mae asesiadau ffurfiannol yn rhoi adborth ar unwaith, gan helpu dysgwyr i nodi eu cryfderau a'u gwendidau yn ystod gweithgareddau dysgu. Gall gweithgareddau ffurfiannol helpu dysgwr i fyfyrio yn y foment ac i ddeall sut y gallant wella.
 • Gwell dealltwriaeth a phrofiad: Mae asesiadau ffurfiannol yn annog ymgysylltu gweithredol â sesiynau, gweithgareddau a deunyddiau dysgu’r modiwlau a’r cwrs, gan arwain at ddealltwriaeth ddyfnach o feysydd pwnc pwysig.
 • Hunanymwybyddiaeth / metagwybyddiaeth: Trwy ddysgu ac asesu ffurfiannol mae myfyrwyr yn cael cipolwg o’u cynnydd eu hunain a gallant gymryd perchnogaeth o'u taith ddysgu.
 • Adolygu wedi'i dargedu: Mae adborth o asesiadau ffurfiannol yn helpu myfyrwyr i ganolbwyntio eu hymdrechion astudio ar feysydd lle maent yn cael eu hystyried yn danberfformio a lle byddai ffocws astudio ychwanegol yn fuddiol.
 • Lleihau straen: Yn aml, gall asesiadau ffurfiannol helpu i leihau pryder sy'n gysylltiedig ag asesu crynodol trwy ddarparu cyfleoedd i ymarfer sgiliau allweddol, profi gwybodaeth a dealltwriaeth bwysig a thrwy hynny wneud y broses ddysgu gyffredinol yn fwy parhaus a hylaw.
 • Hyblygrwydd dysgu: Gall myfyrwyr addasu eu strategaethau dysgu ac astudio annibynnol yn seiliedig ar ganlyniadau tasgau asesu ffurfiannol.
 • Datrys Problemau: Gall asesu ffurfiannol rheolaidd helpu i annog meddwl beirniadol a sgiliau datrys problemau yn gyffredinol yn ogystal ag mewn perthynas â meysydd astudio penodol.
 • Cymhelliant: Gall adborth cadarnhaol o asesiadau ffurfiannol hybu cymhelliant a hyder mewn maes penodol o ymarfer academaidd, disgyblaethol a phroffesiynol.
 • Cyfathrebu: Mae asesiadau ffurfiannol yn aml yn cynnwys cyflwyniadau neu drafodaethau, gan gynnig cyfleoedd i ddatblygu hyder ac ymarfer a thrwy hynny wella sgiliau cyfathrebu.
 • Parhau i ddysgu: Gall dysgu ac asesu ffurfiannol helpu i feithrin arferion parhaus ar gyfer dysgu parhaus, sy'n werthfawr y tu hwnt i addysg ffurfiol.

Pam mae'n bwysig i chi?

Fel y disgrifir uchod, mae gwybodaeth ac ymwybyddiaeth o sut mae eich prosesau asesu'n gweithio a'r safonau y disgwylir i chi eu dangos yn eich rhoi mewn sefyllfa llawer gwell i berfformio'n dda yn eich tasg asesu. Bydd ymateb i adborth asesu crynodol blaenorol, b datblygu eich galluoedd yn y gwahanol elfennau meini prawf eich tasg asesu yn ogystal ag esblygu eich gallu i hunanasesu safon bresennol eich gwaith eich hun mewn perthynas â'ch disgrifyddion graddau eich meini prawf asesu yn helpu i ddatblygu eich asesiadau cwrs wrth i chi symud ymlaen. Mae hon yn agwedd arbennig o bwysig ar flwyddyn gyntaf y cyrsiau israddedig nodweddiadol (fel arfer dim ond marciau a ddyfernir yn y blynyddoedd dilynol sy'n cyfrif tuag at eich dosbarthiad gradd terfynol) lle mae datblygu'ch ymarfer academaidd a’ch sgiliau academaidd yn rhagweithiol mewn ymateb i'ch hunanasesiad eich hun yn ogystal â chael adborth yn ganolog wrth ddarparu sylfaen gadarn i chi mewn blynyddoedd astudio dilynol. Trwy ganolbwyntio'n gynnar yn eich astudiaethau ar 'hoelio', 'bod yn berchen' neu feistroli elfennau allweddol o'ch perfformiad asesu, byddwch yn magu hyder yn eich gallu ac yn rhoi cyfle yn ddiweddarach yn eich astudiaethau i ganolbwyntio'n llawn ar agweddau mwy beirniadol a chysyniadol o’ch gwybodaeth, dealltwriaeth ac arfer yn eich maes pwnc. Buddsoddwch amser wrth dargedu agweddau cyffredin ar arfer academaidd sy'n codi o fewn eich tasgau asesu, er enghraifft: eich gwybodaeth a'ch dealltwriaeth o bynciau ehangach, eich gallu i gymhwyso dull beirniadol o'ch ymchwil a'i gyfleu yn eich dadleuon a'ch casgliadau academaidd, gan ddatblygu eich arddull ysgrifennu academaidd eich hun trwy archwilio eich llais awdurdodol, yn ogystal â datblygu dealltwriaeth a chymwyseddau pwnc neu ddisgyblaeth-benodol cyffredin. Mae hyn i gyd yn cymryd ymarfer a dysgu ac asesu rheolaidd, ond trwy fynd ar drywydd hynny fel nod o'r cychwyn cyntaf byddwch yn perfformio’n well yn ei asesiadau.

Un elfen allweddol o berfformiad llwyddiannus mewn asesiasau yw ymgyfarwyddo â dogfennaeth asesu berthnasol, defnyddiwch rhain er mantais i chi. Dyma rai awgrymiadau a chyngor i’ch helpu:
 • Peidiwch â goramcangyfrif eich gallu i gymryd yn ganiataol yr hyn sy'n ofynnol i gyflawni marciau da mewn asesiadau. Gall gwneud hynny arwain at hepgor agweddau pwysig ar y broses asesu, fel gwneud rhy ychydig o ddarllen neu fethu â mynd i'r afael â'r cwestiwn yn gydlynol.
 • Os oes angen, gofynnwch i'ch tiwtor lle gallwch ddod o hyd i'r meini prawf marcio. Gallant eich cyfeirio at wefan lle mae'r meini prawf yn cael eu postio neu ddarparu copi i chi.
 • Buddsoddwch amser i archwilio’r meini prawf marcio asesu cyn gwneud unrhyw beth arall. Bydd y datganiadau ym meini prawf marcio'r band uchaf yn dweud wrthych yn union beth fydd aseswyr chwilio amdano. Sicrhewch bod eich asesiad rydych yn ei gyflwyno yn bodloni'r safonau gofynnol drwy 'dynnu sylw' at y sgiliau sydd eu hangen i chi eu dangos.
 • Darllenwch y meini prawf marcio yn ofalus i sicrhau eich bod yn deall yr hyn y mae eich tiwtor yn chwilio amdano yn eich gwaith. Os nad ydych yn siŵr, gofynnwch am eglurhad ganddynt.
 • Ymgyfarwyddwch â'r eirfa a ddefnyddir i gyfleu'r sgiliau beirniadol gofynnol a'r safon disgwyliedig y gofynnir i chi ei gymhwyso. Defnyddiwch yr eirfa hon a / neu gyfystyron cysylltiedig agos i’w dangos i'ch marciwr.
 • Defnyddiwch feini prawf marcio asesu i gynorthwyo i gynllunio strwythur tasg asesu ysgrifenedig. Ystyriwch sut y gallwch strwythuro eich gwaith i fynd i'r afael â'r meini prawf gwahanol.
 • Os yn bosibl, gweithiwch yn ôl o'r datganiadau meini prawf sy'n diffinio bandiau marcio uchaf. Dechreuwch trwy ysgrifennu blociau cyfyngedig, pob un yn defnyddio geirfa feirniadol i gyfathrebu'n benodol eich defnydd o bob un o'r uwch sgiliau y mae'n ofynnol i chi eu dangos.
 • Adolygwch eich asesiad yn erbyn y meini prawf marcio cyn ei gyflwyno. Bydd hyn yn eich helpu i nodi unrhyw feysydd lle gellid gwella eich gwaith.
 • Os na chaiff ei ddarparu gan eich tiwtor, gofynnwch am enghreifftiau o aseiniadau ysgrifenedig blaenorol sydd wedi'u marcio gan ddefnyddio'r un meini prawf marcio asesu. Defnyddiwch y meini prawf marcio i ymarfer asesu'r rhain eich hun. Bydd hyn yn eich helpu i hunanwerthuso safon eich gwaith eich hun yn well.
 • Ymgyfarwyddwch â'r broses y mae aseswr yn mynd drwyddi wrth farcio trwy gymhwyso meini prawf marcio i enghreifftiau. Ystyriwch ble a sut mae'r gwaith yn bodloni'r meini prawf a nodi safonau meini prawf nad ydynt wedi'u bodloni - ystyriwch sut y gellid bod wedi ei wella.
 • Defnyddiwch y meini prawf marcio i hunanwerthuso safon drafftiau o’ch gwaith eich hun. Gwnewch hyn pan fyddwch wedi cael seibiant o'i ysgrifennu er mwyn gweld eich gwaith gyda llygaid ffres a gyda llai o ymlyniad â'r gwaith diweddar rydych wedi'i wneud. Ceisiwch fod yn wrthrychol ac yn greulon o onest ynghylch pa mor dda y mae eich gwaith yn bodloni'r bandiau uchaf o feini prawf marcio ac ystyried sut y gallech ei ddatblygu ymhellach.
 • Os nad ydych yn siŵr sut i gymhwyso'r meini prawf marcio neu sut i fodloni'r safonau yn y bandiau marcio uchaf, cysylltwch â'ch tiwtor am help.
 • Trwy gymhwyso meini prawf marcio, gallwch nodi'n well y safon o wybodaeth am bynciau, beirniadaeth a chyfathrebu ysgrifenedig y bydd eich marcwyr yn chwilio amdanynt yn ogystal â'r prosesau sy'n gysylltiedig â'u cydnabod. Drwy wneud hyn gallwch ddatblygu eich i ddangos eich bod yn bodloni’r safonau band marcio uchaf.
 • Wrth werthuso enghreifftiau, ceisiwch ymarfer nodi sut mae darn o waith yn cyfleu cymhwyso sgiliau beirniadol o safon uchel. Sut mae strwythur, geirfa ac arddull ysgrifennu yn dangos gwybodaeth pwnc a galluoedd beirniadol yr awdur yn llwyr? Ym mha ffordd maen nhw'n cyfleu llais awdurdodol academaidd?
 • Fel yr amlygwyd uchod, o ran sut y caiff safonau critigolrwydd eu cyfleu mewn meini prawf asesu, mae manteision gwerthfawr i'ch perfformiad dysgu ac asesu trwy ddatblygu eich gallu i gymhwyso geirfa, terminoleg ac arddulliau iaith ehangach perthnasol a ddefnyddir mewn maes pwnc arbenigol. Mae defnydd priodol o iaith sy’n benodol i ddisgyblaeth yn dangos lefel benodol o wybodaeth, profiad a gallu arbenigol o bwnc.
 • Fodd bynnag, cofiwch sicrhau eich bod yn deall ystyr penodol y cyd-destun a'r defnydd o derminoleg arbenigol yn llawn. Er bod defnyddio iaith yn effeithiol, gall defnyddio iaith yn anghywir ddatgelu bylchau mewn gwybodaeth a phrofiad arbenigol.
 • Wrth ddefnyddio termau neu geirda critigolrwydd benodol i nodi eich bod yn gweithio ar lefel benodol, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud hynny'n glir ac yn eglur. Defnyddiwch esboniadau a datganiadau l cryno ac amlwg o sut mae'ch gwaith yn amlygu ei fod yn bodloni'r safonau a fynegir yn y meini prawf marcio.
 • Peidiwch â thanbrisio gwerth datblygu dealltwriaeth drylwyr o ddisgyblaeth. Buddsoddwch amser yn ymchwilio ac adeiladu eich gwybodaeth am y pwnc sy'n cyfleu ac yn diffinio darganfyddiadau, damcaniaethau a chysyniadau dylanwadol ochr yn ochr â'u hawduron, cyhoeddiadau a'r effeithiau ehangach a wnaethant wrth ddatblygu eich dealltwriaeth academaidd o'ch disgyblaeth. Mae hyn yn cynorthwyo wrth ddatblygu dealltwriaeth ddyfnach trwy gydnabod cymeriad cydberthynol gwybodaeth strwythurol sy'n amlygu ymwybyddiaeth gref o arferion academaidd craidd / meini prawf asesu.
 • Dangoswch ddyfnder eich gwybodaeth o’r ddigbylaeth drwy nodi a lle bo'n berthnasol, drwy ddefnyddio cyhoeddiadau a syniadau allweddol a gynigir i ddangos tystiolaeth o'ch honiadau academaidd. Yn debyg i dermau pwnc-benodol, bydd hyn yn dangos hyder a meistrolaeth o wybodaeth am y digyblaeth.
 • Tynnwch sylw at eich cydnabyddiaeth a'ch ymgysylltiad â phrosesau gwerthuso sylfaenol sy'n cefnogi natur dyngedfennol ymchwiliad academaidd. Yn benodol, mae cadw at ffynonellau gwybodaeth arbenigol a adolygir gan gymheiriaid yn ogystal â'r defnydd o offer chwilio cronfa ddata bwerus yn dangos parch at broses ddyledus academaidd fel ffordd o gynnal safonau trylwyredd academaidd ac uniondeb..
 • Ceisiwch chwilio am a defnyddio llenyddiaeth academaidd sydd wedi bod yn destun proses adolygu gan gymheiriaid. Mae'n cynnig manteision gwerthfawr i gritigolrwydd eich ymarfer academaidd eich hun ac felly eich perfformiad mewn asesiadau: mae’n debygol o fod yn gywir ac yn ddibynadwy; mae’n ystyried blaenoriaethau ymchwil academaidd cyfoes, damcaniaethau, bylchau mewn dealltwriaeth, materion a dadleuon; mae'n cyfrannu at ac yn dilysu'r broses barhaus o greu gwybodaeth academaidd newydd sy’n gymdeithasol luniedig fel y cytunwyd gan y gymuned academaidd ehangach, wedi'i ategu gan yr arbenigedd sydd ganddynt a'i gadarnhau gan y broses adolygu gan gymheiriaid.
 • Yn ogystal, mae'r broses adolygu gan gymheiriaid yn hynod werthfawr o ran galluogi'r gymuned academaidd ehangach i nodi rhagfarnau sylfaenol ac ymhlyg a allai sgiwio canfyddiadau a chasgliadau a dynnwyd neu ddod i gasgliadau sydd nid yn unig yn anghywir ond hefyd yn anfoesol ac a allai fod yn niweidiol i gymdeithas. Wrth nodi a gwrthod ymchwil academaidd a chasgliadau a ystumir gan ragfarnau, mae'r broses adolygu gan gymheiriaid yn yn galluogi eich dysgu, dealltwriaeth ac ymarfer eich hun i aros yn rhydd o ragfarn.
 • Gan dynnu ar lenyddiaeth y cytunir ei bod yn cynnig trylwyredd a gwerth yn ei ganfyddiadau yn cyfleu eich hygrededd eich hun fel ymchwilydd academaidd gan ei fod yn ffordd allweddol o sefydlu ymddiriedaeth yn eich dulliau a'ch canfyddiadau gan ddarllenwyr eich gwaith, gall hyn yn ei dro ymhelaethu ar gyrhaeddiad byd-eang a diwylliannol a chael effaith ehangach eich ymarfer ymchwil eich hun, nod pwysig iawn i unrhyw ymchwilydd academaidd!

Deall eich tasg asesu

Canllawiau a thaflenni gwaith

Dadansoddi teitlau’r tasgau asesu - beth y gofynnir i chi ei wneud? - Rhan o'n cyfres ehangach sy'n archwilio geirfa critigolrwydd, mae'r canllaw hwn yn cynnig cyngor ar sefydlu'r hyn sy'n cael ei ofyn gennych o fewn eich teitlau tasg asesu. Bydd deall berfau cyffredin a geiriau gweithredu a ddefnyddir mewn teitlau tasg asesu (ac yn y meini prawf marcio tasg cysylltiedig) yn eich helpu i nodi'r arferion a'r sgiliau academaidd allweddol y disgwylir i chi eu dangos yn eich cyflwyniad asesu er mwyn i'ch aseswyr allu dyfarnu marciau / graddau uchel. Mae'r canllaw hefyd yn cynnig cyngor ar ddefnyddio'r mathau hyn o eiriau gweithredu i ddatblygu eich geirfa academaidd a beirniadol eich hun i wella eich arddull ysgrifennu academaidd.

Darperir y dolenni allanol hyn mewn perthynas ag ansawdd y wybodaeth a'r cyngor cyffredinol a ddarperir ganddynt am y maes pwnc academaidd penodol hwn.

Ymwadiad byr: mae’r adnoddau ar y dudalen hon wedi cael eu creu gan sefydliadau ac unigolion y tu allan i Met Caerdydd ac nid yw’r wybodaeth a chyngor penodol a roddir, yn enwedig o ran polisïau, gwasanaethau, darpariaeth ac arferion prifysgolion eraill yn cyfeirio at rai Met Caerdydd. Rydym yn argymell eich bod yn ymweld â Lawlyfr Academaidd Prifysgol Metropolitan Caerdydd i ddarllen y polisïau, prosesau a gweithdrefnau perthnasol sy'n berthnasol i fyfyrwyr Met Caerdydd pe bai angen.

Asesu yn y brifysgol

Gwefannau
Fideos
Podlediadau