Skip to Main Content

Gwasanaethau Llyfrgell

Benthyca a Gofyn: Sut ydw i'n gwneud cais?

Sut ydw i'n gwneud cais... Erthyglau Cyfnodolion?

Cyn i chi ofyn am unrhyw beth, yn gyntaf gwiriwch MetChwilio i weld a yw'r eitem sydd ei hangen arnoch eisoes mewn stoc - cofiwch fewngofnodi.Adolygwch hefyd y canllawiau ynghylch ‘Beth allaf i ofyn amdano?


Gofyn am erthyglau cyfnodolion  

Sicrhewch eich bod yn chwilio o dan gwmpas 'Popeth' a theipiwch deitl eich erthygl yn y blwch chwilio  Os nad oes gan y llyfrgell fynediad i'r erthygl bydd dolen “Dim testun llawn” yn ymddangos o dan y canlyniadau  Bydd clicio ar y ddolen hon yn rhoi'r opsiwn i chi wneud cais am fenthyciad rhwng llyfrgelloedd: Cliciwch ar Cais am Fenthyciad Rhwng Llyfrgelloedd.  

Y sgrin nesaf yw'r ffurflen benthyciad rhwng llyfrgelloedd.  

Cofiwch dicio'r blwch hawlfraint cyn anfon y cais. 


Darperir erthyglau cyfnodolion yn electronig. Byddwch yn cael gwybod drwy e-bost pan fydd eich cais ar gael. Fel arall, gallwch wirio ei gynnydd o dan 'Fy Ngheisiadau' yn eich cyfrif llyfrgell  


Sut ydw i'n gwneud cais... Benodau Llyfrau?

Cyn i chi ofyn am unrhyw beth, yn gyntaf gwiriwch ChwilioMet i weld a yw'r eitem sydd ei hangen arnoch eisoes mewn stoc - cofiwch fewngofnodi.Adolygwch hefyd y canllawiau ynghylch Beth allaf i ofyn amdano?


Gofyn am benodau llyfrau

Sicrhewch eich bod yn chwilio o dan gwmpas 'Popeth' a theipiwch deitl eich pennod yn y blwch chwilio:  Os nad oes gan y llyfrgell fynediad i'r bennod bydd dolen “Dim testun llawn” yn ymddangos o dan y canlyniadau. Bydd clicio ar y ddolen hon yn rhoi'r opsiwn i chi wneud cais am fenthyciad rhwng llyfrgelloedd: Cliciwch ar 'Cais am Fenthyciad Rhwng Llyfrgelloedd' 

Y sgrin nesaf yw'r ffurflen benthyciad rhwng llyfrgelloedd.  

Mae pob pennod unigol yn cyfrif fel un cais. Wrth ofyn am bennod cofiwch ddewis y blwch “Dim ond pennod neu dudalennau penodol sydd eu hangen arnaf””Ticiwch y blwch hawlfraint cyn anfon y cais Darperir penodau llyfrau yn electronig. Byddwch yn cael gwybod drwy e-bost pan fydd eich cais ar gael. Fel arall, gallwch wirio ei gynnydd o dan 'Fy Ngheisiadau' yn eich cyfrif llyfrgellSut ydw i'n gwneud cais... Llyfrau?

Cyn i chi ofyn am unrhyw beth, yn gyntaf gwiriwch ChwilioMet i weld a yw'r eitem sydd ei hangen arnoch eisoes mewn stoc - cofiwch fewngofnodi.Adolygwch hefyd y canllawiau ynghylch ‘Beth allaf i ofyn amdano?


Gofyn am Fenthyciad Llyfrloan

Sicrhewch eich bod yn chwilio o dan gwmpas 'Popeth' a theipiwch deitl y llyfr yn y blwch chwilio:  Os nad oes gan y llyfrgell gopi o'r teitl bydd dolen “Dim testun llawn” yn ymddangos o dan y canlyniadau. 

Bydd clicio ar y ddolen hon yn rhoi'r opsiwn i chi wneud cais am fenthyciad rhwng llyfrgelloedd : Cliciwch ar 'Cais am Fenthyciad Rhwng Llyfrgelloedd'; 

Y sgrin nesaf yw'r ffurflen benthyciad rhwng llyfrgelloedd.  

Cofiwch dicio'r blwch hawlfraint cyn anfon y cais.Lle bynnag y bo modd, bydd y llyfrgell yn ceisio dod o hyd i gopi electronig o'r llyfr y gofynnir amdano. Bydd dolen i'r e-lyfr a manylion ar sut i gael mynediad iddo yn cael eu hanfon i'ch cyfeiriad e-bost. 


Os nad yw'n bosibl darparu mynediad i e-lyfr i gyflawni eich cais, bydd copi print yn dod o lyfrgell arall i chi ei fenthyg. Caniatewch o leiaf 3 diwrnod gwaith cyn ymholi am eich cais am fenthyciad llyfr. Byddwch yn cael gwybod drwy e-bost pan fydd y llyfr ar gael i chi ei gasglu. Sylwch fod angen casglu'r llyfrau hyn a'u dychwelyd i Ddesg Gymorth y Llyfrgell â staff. Ni ellir rhoi benthyciadau rhwng llyfrgelloedd ar y peiriannau hunanwasanaeth ac ni ddylid eu dychwelyd i flwch llyfrau.. 

Sut ydw i'n gwneud cais... Traethawd Ymchwil?

Traethodau Doethurol Prydeinig

  • Chwiliwch EThOS (Gwasanaeth Ar-lein Traethawd Electronig) i weld a yw'r teitl gofynnol eisoes ar gael mewn fformat digidol, electronig i'w lawrlwytho am ddim ar unwaith. Os nad ydyw, cyflwynwch gais gan ddefnyddio ein ffurflen gais am fenthyciad rhwng llyfrgelloedd a byddwn yn ceisio dod o hyd iddo ar eich rhan
  • Os oes rhaid i ni ofyn am ddigideiddio gan y sefydliad sy’n berchen arno, caniatewch o leiaf chwe wythnos i’r traethawd ymchwil gael ei gyflenwi i EThOS ac yna ei sganio.
  • Ni fydd y rhan fwyaf o sefydliadau addysg uwch yn rhoi benthyg copïau gwreiddiol o'u traethodau ymchwil doethurol; fodd bynnag, efallai y gallwch ymweld â'r sefydliad i edrych ar y traethawd ymchwil yn bersonol.

Traethodau Doethurol Americanaidd

Gwnewch eich cais gan ddefnyddio'r ffurflen gais am fenthyciad rhwng llyfrgelloedd fel uchod. Efallai y byddwn yn gallu archebu copi electronig neu bapur i chi ei gadw. Oherwydd y gost afresymol, dim ond i Ôl-raddedigion ac Ymchwilwyr yn y DU y gall y llyfrgell gynnig y gwasanaeth hwn.