Showing 3 of 3 Results

Library News

05/16/2024
Nicola Herbert

Cardiff Met has trial access to Bloomsbury Digital Fashion Masterclasses until 30th June 2024.

This brand new collection offers 20 unique masterclass videos from industry innovators, accompanied by written case studies designed to enhance and support teaching and study. They cover topics such as phygital design, sustainability, marketing, merchandising, supply chain management, and ethics.

Access via the Databases A-Z list under B.

Let us know what you think in our Feedback form.

 

Mae gan Met Caerdydd treial prawf i Bloomsbury Digital Fashion Masterclasses tan 30 Mehefin 2024.

Mae’r casgliad newydd sbon hwn yn cynnig 20 o fideos dosbarth meistr unigryw gan arloeswyr y diwydiant, ynghyd ag astudiaethau achos ysgrifenedig wedi’u cynllunio i gyfoethogi a chefnogi addysgu ac astudio. Maent yn ymdrin â phynciau fel dylunio ffygital, cynaliadwyedd, marchnata, marsiandïo, rheoli cadwyn gyflenwi, a moeseg.

Gallwch gael mynediad trwy'r rhestr Cronfeydd Data A-Y o dan B.

Rhowch wybod i ni beth yw eich barn ar ein ffurflen Adborth.

No Subjects
05/03/2024
profile-icon Cath Mapstone

Leganto - Rhyngwyneb Defnyddwyr Newydd

Bydd Leganto, sef offeryn rheoli rhestr ddarllen y Brifysgol, yn cael ei uwchraddio ddydd Llun 3 Mehefin 2024, i ddarparu rhyngwyneb defnyddwyr newydd, gyda llif gwaith gwell, i staff a myfyrwyr.

Beth mae'n ei olygu i chi?

Mae'r URL yn dal yr un fath. Mae’r integreiddiad â Moodle yr un fath o hyd. Mae'r rhyngwyneb newydd yn golygu y byddwch yn gallu cyhoeddi eich rhestr ar unwaith i'ch myfyrwyr ei gweld, gyda sieciau'r Llyfrgell yn dilyn y cyhoeddiad.

Hyfforddiant:

Bydd canllawiau i ddefnyddwyr a thudalennau gwe newydd i ddangos i chi sut i ddefnyddio'r rhyngwyneb Defnyddwyr newydd ar gael cyn hir. Byddwn hefyd yn cynnal nifer o sesiynau, a fydd yn canolbwyntio ar 2 ffordd;

Bydd modd archebu hyfforddiant trwy'r Pwll Dysgu, ac edrychwn ymlaen at arddangos y Leganto newydd.

Os hoffech ragor o wybodaeth e-bostiwch libraryacademicservices@cardiffmet.ac.uk

No Subjects
05/03/2024
profile-icon Cath Mapstone

Leganto – New User Interface incoming

Leganto, the University’s reading list management tool, was upgraded on Monday 3rd June 2024, providing a new user interface, with an improved workflow, for staff and students.

What does this mean for you?

The URL is still the same. Integration with Moodle is still the same. The refreshed interface means that you will be able to publish your list immediately for your students to see, with Library checks following the publication.

Training:

There are new user guides & web pages to show you how to use the new User interface. We will also be running numerous sessions, which will be focused in 2 ways:

  • Experienced Leganto users & introducing the new UI.
  • Introduction to Leganto for new users.

Training is bookable via Learning Pool, and we look forward to showcasing the new Leganto.

If you’d like more information please email libraryacademicservices@cardiffmet.ac.uk

No Subjects